heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות תלת מימד לפרויקט טיילת חוף הדקל בכנרת

הדמיה אדריכלות נוף / הדמיות ממוחשבות / הדמיה בהשתלה על תמונה

הדמיות תלת מימד לפרויקט טיילת חוף הדקל בכנרת

הדמיות תלת מימד לפרוויקט טיילת חוף הדקל בכנרת

הדמיות לתכנון רצועת חוף ציבורית טבעית בשפך של נחל רקת בחלקה הצפוני של העיר טבריה.

בתכנון: מוריה סקלי אדריכלות נוף
כחלק מהתהליך ובאמצעות הדמיות ממוחשבות בחנו את הצמחייה לפרויקט.