heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות בית פרטי וילה בקרית אונו

הדמיות בית פרטי וילה בקרית אונו

הדמיות בית פרטי בקרית אונו

ההדמיות בוצעו להצגה ללקוח ועל מנת לבחון את נראות הבית המתוכנן להיבנות בסביבה הטבעית שלו ולצד הבתים השכנים.

ליווי תכנון לאדריכלים הוא כלי מצויין להמחשת התכנון על מנת לתת מענה לכל סימני השאלה הצצים , לקדם ולקצר את התהליך מול הלקוחות לאשר חומרים ותכנון ולהמשיך לביצוע.

הדמיות בית פרטי בתכנון האדריכלית טל קסטן - מגורי.