heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות לאדריכלות נוף פארק האסבסטונים ירושלים

הדמיה אדריכלות נוף / הדמיה לפארק / הדמיה לתכנון פארק / הדמיה ממוחשבת
הדמיה אדריכלות נוף / הדמיה לפארק / הדמיה לתכנון פארק / הדמיה ממוחשבת
הדמיה אדריכלות נוף / הדמיה לפארק / הדמיה לתכנון פארק / הדמיה ממוחשבת
הדמיה אדריכלות נוף / הדמיה לפארק / הדמיה לתכנון פארק / הדמיה ממוחשבת

הדמיות לאדריכלות נוף פארק האסבסטונים ירושלים

הדמיות לאדריכלות נוף לתכנון הפארק הרובעי בוואדי האסבסטונים בין עיר גנים ושכונת קרית יובל בירושלים.

בתכנון: מוריה סקלי אדריכלות נוף

הפארק בעל שטחים פתוחים ומשמעותיים מבחינת גודלם, איכות הטבע שבהם,ריבוי הפעילות והזיכרון שהם נושאים.

 

.