heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות רצף חופי בכנרת

הדמיה אדריכלית / אדריכלות נוף
הדמיה אדריכלית / אדריכלות נוף
הדמיה אדריכלית / אדריכלות נוף

הדמיות רצף חופי בכנרת

הדמיות רצף חופי בכנרת

הדמיות רצף חופי בכנרת , הדמיות לפרויקט להמחשת שדרוג החופים הפתוחים לציבור בכנרת וכחלק מרצף חופי בכנרת הכולל את שביל סובב כנרת. התכנון מטפל בשלושה מרכיבים עיקריים: הגדלת אזורי הנופש בקרבת המים, תיחום שטחי פעילות ע"י מערכת שבילים ופיתוח תפיסה כוללת לשביל סובב כנרת.

פיתוח נופי מוצע בחוף ציבנרי, הכולל תכנון חוף נגיש לנכים, הוספת מזנון וריכוז המבנים בחוף. הוספת דשא עם הצללות.

פיתוח נופי בחוף שחף, לאורך השביל מתוכננות רחבות למנוחה ותצפית.


לו"ז: 7 ימי עבודה.