heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות חוץ לפרוייקטים מסוג תמ"א 38

הדמית חוץ / הדמיה תמ
הדמית חוץ / הדמיה תמ
הדמית חוץ / הדמיה תמ
הדמית חוץ / הדמיה תמ
הדמית חוץ / הדמיה תמ
הדמית חוץ / הדמיה תמ
הדמית חוץ / הדמיה תמ
הדמית חוץ / הדמיה תמ

הדמיות חוץ לפרוייקטים מסוג תמ"א 38

הדמיות חוץ  לפרויקטים מסוג תמ"א 38

פרויקט מסוג זה בנוי ברובו בהדמיות לשני צרכים עיקריים: האחד הדמיות לועדת תכנון והשני הדמיות שיווק

אנו בוחנים כל פרויקט לגופו ומנתחים יחד את צרכי הפרויקט והמענה שניתן לו באמצעות הדמיות, החל ביצירת מיצג שיענה למדיניות הועדה התכנונית וביצירת מיצג שיראה את הפוטנציאל הגלום במיזם, לעידוד דיירי הבניין וכן בהדגשת שילוב פתרונות אפשריים תוך הבלטת יתרונות והסרת התנגדויות של תושבים.

כל הדמיה מבוצעת בקשר הדוק לסביבתה הקרובה.

מוזמנים להציץ בתהליך העבודה שלנו בהדמיות חוץ לפרויקט מסוג תמ"א - בבלוג שלנו